libeco
Versionfrancaise
English version
Deutsche Version
spaanse versie

 Opzet & doelgroep

Het is de bedoeling om niet enkel dit belangrijk meesterwerk  van het midden van de dertiende eeuw, horende tot de vroegste Nederlandstalige literatuur, beter kenbaar te maken, maar ook om de toenmalige cultuurhistorische c.q. literairhistorische context in Vlaanderen en Europa te schetsen. En, in het bijzonder : Wie was Diederic van Assenede ?
Het van origine  850 jaar oude Franse liefdesverhaal werd toen ‘gedicht’ in 13 West-Europese talen.
Genoemde context heeft alles te maken met het fenomeen van de “
Renaissance van de lange twaalfde eeuw”, een periode waarin mentaliteit, cultuur en literatuur fundamenteel veranderden en het Graafschap Vlaanderen ferme ontwikkelingen doormaakte.
Het Nederlandstalig cultuurgebied had vandaag nood aan een omvattende hedendaagse publicatie omtrent het 3.974 verzen tellend liefdesgedicht van Dirkin van Hasnede.
Professor em. Dr Jozef Janssens is bekend voor zijn zeer gesmaakte “historische situeringen” van literaire werken, en voor zijn vlotte schrijfstijl.
Bij alle oud-Vlaamse citaten, en uittreksels uit andere talen zijn steeds de vertalingen in AN (Algemeen Nederlands) voorzien. Het boek is rijkelijk geïllustreerd; meerdere afbeeldingen worden voor het eerst gepubliceerd. De illustraties - in kleur - worden ruim becommentarieerd.
De publicatie is bestemd voor een breed publiek; ook voor het secundair en hoger onderwijs is het een belangrijke bron voor studie en lectuur. Belangrijk is dat het boek kan gelezen worden zonder enige voorkennis. Vakjargon werd vermeden.
De Zeeuwse historisch geograaf Dr Adri de Kraker, gewezen assistent-professor aan de Universiteit van Amsterdam, schetst en situeert het leef- en werkgebied van Diederic van Assenede.
Dr Veerle Uytersprot (specialiste Middelnederlandse letterkunde, Universiteit Gent) en Dr Jan Uytendaele (specialist lerarenopleiding, Universiteit KU Leuven & Thomas Moore-hogeschool) gaan op het einde van het boek in op de vraag omtrent het nut  van het lezen en bestuderen van Middelnederlandse teksten in het secundair en hoger onderwijs : hoe kun je deze lectuur zinvol en boeiend maken ?
Deze studie werd op uitnodiging van de erfgoedkring vzw HALLEKIN uit het Oost-Vlaamse Assenede gerealiseerd door de Vlaamse literatuurhistoricus Professor emeritus Dr Jozef Janssens  (Universiteit KU Brussel).
Jef Janssens is doctor in de Germaanse filologie en emeritus Hoogleraar Cultuurgeschiedenis en Geschiedenis van de middeleeuwse, Nederlandse en Europese literatuur. Hij publiceerde verschillende werken over de middeleeuwse letterkunde en geschiedenis.

Uitgave
Het Vlaamse DAVIDSFONDS realiseerde de uitgave, gezien het belang van dit boek voor het ganse Nederlandstalig cultuurgebied.
Het boek (31-25 cm) omvat 256 blz. en 140 illustraties in kleur, waarvan vele voor de eerste keer gepubliceerd. Verkoopprijs 49,95 €.